Paragrafen

Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf beschrijven we welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van toepassing zijn op de gemeentelijke begroting. Deze begroting kent geen taakstellingen, maar bevat wel besparende maatregelen binnen sociaal Domein. Daarnaast is bij het proces van de kadernota zogeheten operatie Arendsoog geïntroduceerd.

De volgende definities zijn van toepassing op deze paragraaf:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.

Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd. Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.

Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading. Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.

Voor het beoordelen van de realiteitswaarde is het volgende van belang:

• Een op het programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een verantwoordelijk budgethouder.
• Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later worden beoordeeld;
• Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor
van belang.

Alle eerder opgenomen bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen in de begrotingen zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting en zijn of worden gerealiseerd.

Kostenbesparende maatregelen Sociaal Domein
Om de stijgende jeugdkosten tegen te gaan worden twee kostenbesparende maatregelen genomen waartoe de lasten structureel met € 273.000. De verwachting is dat dit zal leiden tot structureel lagere jeugdkosten, waarbij voorlopig alleen rekening is gehouden met het terugverdienen van de extra investering.
Om de kostenstijging bij de Wmo te beperken heeft de raad besloten om een pakket maatregelen te treffen. Het saldo van uitgaven en inkomsten behorende bij dit voorstel zijn vooralsnog voorzichtig ingeschat op € 150.000 positief.

Operatie Arendsoog
Op basis van de jaarrekeningresultaten van afgelopen jaren, waarbij jaarlijks een overschot wordt gepresenteerd (dat grotendeels wordt doorgeschoven naar het volgende jaar), is het aannemelijk dat we mogelijk te ambitieus zijn met onze eigen ramingen. Zeker in het licht van de huidige ontvlechting en de totstandkoming van een nieuwe organisatie zullen we behoudend moeten zijn met onze ambities. Nadere analyse van budgetten binnen het sociaal domein hebben geleid tot een positieve bijstelling. Onze ambitie is om jaarlijkse deze operatie te herhalen en een goede balans te vinden tussen ambities, capaciteit, kwaliteit en geld.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31