Financiële begroting

Incidentele baten en lasten

Om te kunnen beoordelen of de begroting materieel in evenwicht is (structurele lasten worden door structurele baten afgedekt) moeten de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.

Onder de lasten en baten die in dit overzicht moeten worden opgenomen, vallen o.a.:

  • Bijzondere baten a.g.v. verkoop van gemeentelijke eigendommen
  • Incidentele bouwleges
  • Extra afschrijvingen t.l.v. de exploitatie
  • Extra dotaties aan voorzieningen o.a. voor onderhoud
  • Investeringen met maatschappelijk nut die ten laste van een reserve komen
  • Dotaties en onttrekkingen aan de concernreserve
  • Baten en lasten ten gevolge van incidenteel nieuw beleid
  • Voor- en nadelige afwikkelingsverschillen voorgaande dienstjaren
  • Eenmalige subsidies
  • Herstel van schade aan gemeentelijke eigendommen

In de tabellen hierna treft u de incidentele baten en lasten die zijn opgenomen in de begroting 2022 en een berekening van het structureel begrotingsresultaat.

Tabel Incidentele baten en lasten

Programma/ Omschrijving 

    Lasten

    Baten

"+/+" is voordeel (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

0. Bestuur en ondersteuning

RIF-bijdrage

-572

-378

-378

WODV

-425

Inzet voor verkiezingen

-43

-43

-43

-43

Wet open overheid

-56

-56

-56

-57

Stelpost hervormingsagenda jeugd

-280

3. Economie

Stimulering lokale economie

-80

-80

Projecten agenda Leidse regio

-26

Centrummanager

-20

-20

-20

4. Onderwijs

Bijdrage project begaafde leerlingen

-2

-2

-2

Projecten vroegtijdig schoolverlaters

-11

5. Sport, Cultuur en Recreatie 

Sportcoördinator

-40

-40

6. Sociaal Domein

Schuldhulpverlening zelfstandigenloket

-29

Voorbereiding decentralisatie beschermd wonen

-50

Toegang jeugdhulp

-269

Capaciteit omklappen sociaal domein

-105

Uitbreiding capaciteit MO

-211

-332

-138

7. Volksgezondheid en milieu

Onderhoud en vervanging AED's

-5

Milieubeleidsplan

-150

-150

Bijdrage WarmtelinQ

-93

8.Wonen en ruimte 

Capaciteit bouwen en wonen 

-140

Grex Duivenvoorde Corridor 

-2.558

-651

-415

-103

65

2.636

2.651

2.957

2.513

-1.965

-2.215

-2.833

Totaal incidenteel 

-5.165

-1.753

-1.053

-204

2.578

672

435

124

Mutaties reserves 

Storting/Dekking Concernreserve

142

49

49

49

Dekking Reorganisatie

425

Dekking Regionale investeringen

572

378

378

Dekking egalisatiereserve sociaal domein 

261

332

138

Dekking maatschappelijke agenda

40

40

Dekking exploitatie zwembad

100

100

100

100

Totaal incidenteel 

-5.165

-1.753

-1.053

-204

4.118

1.561

1.100

273

Saldo incidentele baten en lasten 

-1.047

-192

47

69

 

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31