Financiële begroting

Meerjarenbeeld 2022-2025

De gemeente Voorschoten heeft een structureel sluitende begroting voor de komende jaren.

Het meerjarenbeeld start met de begrotingspositie zoals vermeld in de kaderbrief 2022. In de raadsvergadering van juli bent u ook geïnformeerd over de gevolgen van de door het Rijk uitgebrachte meicirculaire 2021. Na deze raadsvergadering hebben zich ook ( financiële) ontwikkelingen voorgedaan die verwerkt zijn in deze begroting.
Hieronder treft u het meerjarenbeeld aan van de begroting 2022 aan. Voor alle jaren tijdens de  begrotingsperiode 2022-2025 geldt vooralsnog een overschot.
Tabel Ontwikkelingen meerjarenbegroting

Ontwikkelingen meerjarenbegroting 2022-2025

( bedragen * € 1.000,-/ "-"=nadeel, "+"= voordeel)

Omschrijving/ Jaar 

2022

2023

2024

2025

Vastgestelde programma begroting 2022-2025

315

-208

294

418

1a. B20 Amendement 107 Milieubeheer

-100

-100

-100

-100

1b. Effect najaarsnota 2020

-79

-102

-55

12

1c. Totaal wijzigingen Kaderbrief 2022

-931

-1.667

-1.129

-994

Uitgangssaldo begroting 2022-2025

-795

-2.077

-990

-664

2a. Inzet stelpost herijking gemeentefonds

375

625

625

625

2b. Inzet deel stelpost indexering

132

132

130

130

2c. Inzet bestemmingsreserve Sociaal Domein

0

390

196

58

2d. Extra middelen Jeugdzorg

1000

750

500

500

2e. Kaderbrief Amendement 125 Besparing Jeugdhulp 

-273

-273

-273

-273

2f.  Correctie stelpost indexering

-132

-132

-130

-130

2g. Correcties kaderbrief

-532

84

-248

-199

2h. Extra rijksmiddelen Jeugd

280

124

374

374

2i. Stelpost hervormingsagenda Jeugd

-280

0

0

0

2j. Meicirculaire

658

299

194

138

2k. Vrijvallen stelpost medicijnen maatstaven 

0

255

260

265

2l. Stelpost herijking gemeentefonds

0

-193

-385

-578

2m. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

-23

-23

-23

-23

2n. Rentevoordeel 

35

35

15

15

2o. Incidenteel voordeel afval

0

200

200

200

2p. Kleine wijzigingen

6

38

-33

27

BEGROTINGSSALDO 2022-2025

451

233

412

465

w.v. Incidenteel

 -1.013

126

163

46

w.v. structureel 

1.464

107

249

419

 
De raadsbesluiten zijn verwerkt tot en met de raadsvergadering van 15 juli 2021. Met de in kaart gebrachte ontwikkelingen na de kadernota van € 1.245.979 laat de begroting 2022 een saldo zien van € 450.829.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31