Programma's

Recapitulatie

Tabel Recapitulatie

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000

2022

2023

2024

2025

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

181

-5.720

-5.539

105

-5.069

-4.964

341

-5.397

-5.056

356

-5.557

-5.201

  P1 Veiligheid

220

-2.202

-1.982

220

-2.202

-1.982

220

-2.202

-1.982

220

-2.188

-1.968

  P2 Verkeer en vervoer

125

-3.230

-3.105

125

-3.574

-3.449

125

-3.604

-3.479

125

-3.627

-3.502

  P3 Economie

41

-420

-379

41

-394

-353

41

-314

-273

41

-294

-253

  P4 Onderwijs

302

-1.862

-1.560

302

-1.844

-1.543

302

-1.887

-1.585

302

-1.882

-1.581

  P5 Sport, cultuur en recreatie

267

-4.864

-4.596

267

-4.662

-4.394

267

-4.640

-4.373

267

-4.624

-4.357

  P6 Sociaal Domein

5.468

-21.958

-16.491

5.467

-21.905

-16.438

5.467

-21.708

-16.240

5.467

-21.566

-16.099

  P7 Volksgezondheid en milieu

7.340

-7.435

-95

7.475

-7.446

29

7.476

-7.362

113

7.491

-7.463

27

  P8 Wonen en bouwen

3.212

-4.582

-1.371

1.306

-2.515

-1.210

1.069

-2.278

-1.209

757

-1.960

-1.203

  Totaal programma's

17.156

-52.273

-35.117

15.309

-49.612

-34.303

15.308

-49.392

-34.084

15.027

-49.163

-34.136

Algemene dekkingsmiddelen

43.170

-863

42.307

42.925

-876

42.049

43.222

-905

42.317

43.790

-903

42.886

Overhead

2.019

-10.472

-8.452

2.019

-10.605

-8.585

2.019

-10.679

-8.659

2.019

-10.627

-8.607

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

0

-26

-26

Saldo van baten en lasten

62.345

-63.634

-1.289

60.253

-61.119

-866

60.549

-61.002

-453

60.836

-60.719

117

Mutaties reserves

1.760

-20

1.740

1.119

-20

1.099

885

-20

865

369

-20

349

Geraamde resultaat

64.105

-63.654

451

61.372

-61.139

233

61.434

-61.022

412

61.205

-60.739

465

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5, 0.61, 0.62, 0.64, 0.7 en taakveld 3.4), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden behoren bij programma 0 en programma 3 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0 en programma 3.
Door reserves op te bouwen (doteren) en weer in te zetten (onttrekken) zorgt de gemeente dat middelen na goedkeuring door de raad, beschikbaar zijn voor het behalen van haar doelstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31