Financiële begroting

Toelichting baten en lasten

Tabel Toelichting baten en lasten

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

"-"= nadeel / "+"= voordeel

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

41.165

-14.376

26.788

41.822

-15.709

26.113

45.206

-17.080

28.126

P1 Veiligheid

237

-2.121

-1.884

220

-2.136

-1.916

220

-2.202

-1.982

P2 Verkeer en vervoer

-48

-3.559

-3.608

241

-3.547

-3.306

125

-3.230

-3.105

P3 Economie

149

-520

-371

239

-520

-281

205

-420

-216

P4 Onderwijs

316

-1.880

-1.565

422

-2.077

-1.655

302

-1.862

-1.560

P5 Sport, cultuur en recreatie

464

-4.541

-4.077

732

-5.546

-4.814

267

-4.864

-4.596

P6 Sociaal Domein

8.647

-24.001

-15.354

6.596

-23.412

-16.816

5.468

-21.958

-16.491

P7 Volksgezondheid en milieu

7.050

-7.198

-148

7.512

-8.060

-548

7.340

-7.435

-95

P8 Wonen en bouwen

614

-2.497

-1.883

3.595

-5.357

-1.762

3.212

-4.582

-1.371

Saldo van baten en lasten

58.592

-60.693

-2.101

61.379

-66.365

-4.985

62.345

-63.634

-1.289

Onttrekking aan reserves

6.663

-

-

8.682

-

-

1.760

-

-

Toevoeging aan reserves

-

-2.823

-

-

-5.071

-

-

-20

-

Mutaties reserves

-

-

3.840

-

-

3.611

-

-

1.740

Geraamde resultaat

65.255

-63.516

1.739

70.061

-71.435

-1.374

64.105

-63.654

451

Per saldo 2022 geeft na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 450.829.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31