Financiële begroting

Toelichting meerjarenperspectief

Tabel Toelichting meerjarenperspectief

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2022

2023

2024

2025

( "-"= nadeel /"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

45.206

-17.080

28.126

44.886

-16.576

28.310

45.419

-17.007

28.412

46.001

-17.113

28.889

P1 Veiligheid

220

-2.202

-1.982

220

-2.202

-1.982

220

-2.202

-1.982

220

-2.188

-1.968

P2 Verkeer en vervoer

125

-3.230

-3.105

125

-3.574

-3.449

125

-3.604

-3.479

125

-3.627

-3.502

P3 Economie

205

-420

-216

205

-394

-190

205

-314

-110

205

-294

-90

P4 Onderwijs

302

-1.862

-1.560

302

-1.844

-1.543

302

-1.887

-1.585

302

-1.882

-1.581

P5 Sport, cultuur en recreatie

267

-4.864

-4.596

267

-4.662

-4.394

267

-4.640

-4.373

267

-4.624

-4.357

P6 Sociaal Domein

5.468

-21.958

-16.491

5.467

-21.905

-16.438

5.467

-21.708

-16.240

5.467

-21.566

-16.099

P7 Volksgezondheid en milieu

7.340

-7.435

-95

7.475

-7.446

29

7.476

-7.362

113

7.491

-7.463

27

P8 Wonen en bouwen

3.212

-4.582

-1.371

1.306

-2.515

-1.210

1.069

-2.278

-1.209

757

-1.960

-1.203

Saldo van baten en lasten

62.345

-63.634

-1.289

60.253

-61.119

-866

60.549

-61.002

-453

60.836

-60.719

117

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

997

0

997

378

0

378

378

0

378

0

0

0

P1 Veiligheid

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

130

0

130

130

0

130

130

0

130

130

0

130

P3 Economie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P4 Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

197

-20

177

197

-20

177

157

-20

137

157

-20

137

P6 Sociaal Domein

286

0

286

357

0

357

163

0

163

25

0

25

P7 Volksgezondheid en milieu

93

0

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

57

0

57

57

0

57

57

0

57

57

0

57

Totaal mutaties reserves

1.760

-20

1.740

1.119

-20

1.099

885

-20

865

369

-20

349

Resultaat

64.105

-63.654

451

61.372

-61.139

233

61.434

-61.022

412

61.205

-60.739

465

Per saldo laat de begroting meerjarig na mutaties over de reserves een resultaat zien van:

  • 2022: € 450.829
  • 2023: € 232.591
  • 2024: € 411.869
  • 2025: € 465.355

De hierboven genoemde resultaten zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor incidenteel. Hiervoor zijn eerst de incidentele baten en lasten inzichtelijk gemaakt. Zie hiervoor bijlage 'Incidentele baten en lasten.

Op basis van de onderstaande tabel wordt aangetoond dat de begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025, conform uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht zijn. Dit houdt in dat de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten. Indien dit niet het geval zou zijn, zou de kans groot zijn dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat. De huidige ramingen tonen aan dat dit risico op dit moment niet aan de orde is.

Tabel Structureel begrotingsresultaat

Structureel begrotingsresultaat (bedragen * €1.000)

2022

2023

2024

2025

Begrotingssaldo vóór dekking 

-1.056

-1.664

-1.039

-848

Dekking opgenomen in begroting 

1.507

1.897

1.451

1.313

1. Saldo begroting 

451

233

412

465

Waarvan incidentele dekking uit reserves

1.540

889

665

149

Waarvan incidentele baten

2.578

672

435

124

Waarvan incidentele lasten

-5.165

-1.753

-1.053

-204

2. Saldo incidentele posten 

-1.047

-192

47

69

3. Structureel resultaat 

1.498

425

365

396

Voor een uitgebreide toelichting op de incidentele baten en lasten wordt verwezen naar de paragraaf "Incidentele baten en lasten".

Reservemutaties
In de begroting 2022 zijn de volgende reservemutaties opgenomen:
( + = onttrekking uit reserve; - = toevoeging aan reserve)

Tabel Reservemutaties

Progr.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)

2022

2023

2024

2025

0

RIF-bijdrage

572

378

378

0

Ontvlechting

425

2

Vlietwijk fase 2 Openbare verlichting

19

19

19

19

2

Vlietwijk fase 2 Wegen

81

81

81

81

2

Knooppunt Voorschoten

15

15

15

15

2

Herinrichting Leidseweg Noord

5

 5

 5

2

VRI Intratuin

10

10

10

10

5

Kunstgrasvelden  

-20

-20

-20

-20

5

Onderlaag kunstgrasveld MHC 

10

10

10

10

5

Toplaag kunstgrasveld V'97

37

37

37

37

5

Onderlaag kunstgrasveld V'97

4

4

4

4

5

Toplaag handbalveld HVV

6

6

6

6

5

Exploitatiebijdrage zwembad

100

100

100

100

5

Sportcoördinator

40

40

6

Incidentele capaciteitsuitbreiding M&L

211

 332

138 

6

Buurthuis Vlietwijk

26

26

26

26

6

Beschermd wonen 

50

7

Samenwerking WarmtelinQ

93

8

GREX

7

7

7

7

8

Toevoeging Voorziening Duivenvoordecorridor 

49

49

49

49

Totaal

1.740

1.099

865

349

 

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31