Financiële begroting

Mutaties reserves per programma

Mutaties reserves per programma

Begroting 2022

Begroting 2022

Begroting 2022

(bedragen x € 1.000)

Onttrekking

Toevoeging

Saldo mutaties

P0 Bestuur en ondersteuning

997

0

997

P1 Veiligheid

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

130

0

130

P3 Economie

0

0

0

P4 Onderwijs

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

197

-20

177

P6 Sociaal Domein

286

0

286

P7 Volksgezondheid en milieu

93

0

93

P8 Wonen en bouwen

57

0

57

Totaal mutaties reserves

1.760

-20

1.740

Toelichting

Hieronder worden de reservemutaties per programma toegelicht.

Programma 0 Bestuur en Ondersteuning (saldo mutaties € 997.000)
In 2022 wordt het restant, te weten € 425.000, uit de reserve Ontvlechting onttrokken ter dekking van reorganisatielasten. De overige € 572.000 betreft een onttrekking aan reserve Regionale investeringen ter dekking van de bijdrage aan het Regionaal Investerings-Fonds aan Holland Rijnland voor het project Rijnlandroute.

Programma 2 Verkeer en Vervoer (saldo mutaties € 130.000)
Het totale saldo wordt onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten  van verschillende projecten, waaronder Leidseweg, Vlietweg Fase 2, Knooppunt Voorschoten en Herontwikkeling Intratuin.

Programma 5 Sport, Cultuur en recreatie (saldo mutaties € 177.000)
Per saldo wordt er € 37.000 onttrokken aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van de  kapitaallasten van verschillende sportvelden. Een bedrag van € 40.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Maatschappelijke agenda ter dekking voor de lasten van een sportcoördinator. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 onttrokken aan bestemmingsreserve Exploitatiebijdrage zwembad.

Programma 6 Sociaal Domein (saldo mutaties € 286.000)
Een bedrag van € 261.000 wordt onttrokken aan bestemmingsreserve Sociaal Domein, waarvan € 50.000 voor decentralisatie Beschermd Wonen en € 211.000 in het kader van incidentele capaciteitsuitbreiding bij afdeling Mens en Samenleving. Tevens is er een onttrekking van
€ 25.000 aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten van Buurthuis Vlietwijk.

Programma 7 Volksgezondheid en milieu (saldo mutaties € 93.000)
Een bedrag van € 93.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van kosten als gevolg van de samenwerking aan de WarmtelinQ.

Programma 8 Wonen en Bouwen (saldo mutaties € 57.000)
Het gehele bedrag is gerelateerd aan de grondexploitatie, waarvan € 7.000 onttrokken wordt aan de kapitaaldekkingsreserve ter dekking van kapitaallasten en € 50.000 wordt onttrokken aan de concernreserve ter dekking van een storting in de voorziening van de Duivenvoorde Corridor.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31