Bijlagen

Nieuw beleid per programma

Tabel Nieuw beleid per programma

Bedragen * € 1.000,-/ "-"= nadeel, "+"= voordeel)

Nieuw beleid ( kaderbrief 2022)

2022

2023

2024

2025

Programma 0 Bestuur en ondersteuning 

Nieuwe huisvesting

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

Programma 1 Veiligheid

Programma 2 Verkeer en vervoer

Programma 3 Economie 

Centrummanager

-20.000

-20.000

-20.000

0

Programma 4 Onderwijs 

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie 

Multifunctionele accommodatie (MFA)

0

-133.000

-133.000

-133.000

Programma 6 Sociaal Domein 

Capaciteitsuitbreiding Mens & Samenleving

-385.000

-775.000

-581.000

-443.000

Operatie Arendsoog

189.500

189.500

189.500

189.500

Kostenbesparende maatregelen WMO

150.000

150.000

150.000

150.000

Kostenbesparende maatregelen Jeugd

0

0

0

0

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Bodemtaken i.h.k.v. omgevingswet

0

0

0

0

Programma 8 Wonen en bouwen

Projectbureau Wonen

-100.000

-100.000   

-100.000 

-100.000  

Totaal 

     -165.500

     -688.500

     -494.500  

     -336.500

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31