Financiële begroting

Uitgangspunten

De basis voor de begroting 2022 vormen de begroting 2021 en de financiële gevolgen uit de Voorjaarsnota 2021 die doorwerken in het meerjarenbeeld. Daarnaast zijn enkele algemene uitgangspunten toegepast. Deze zijn opgenomen in de hieronder gepresenteerde tabel.

Tabel Algemene uitgangspunten

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting 2021

Salarissen

De cao liep tot 1 januari 2021. De cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao vanaf 2021 lopen momenteel. Op basis van de loonvoet lagere overheid verwachten 0,6% voor 2021 en 1,4% voor 2022.

0,6 %

2 %

Leveringen derden

Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2021 van het CPB. Voor 2022 bedraagt deze naar verwachting 1,4%.

1,4 %

1,6 %

Subsidies

Voor de gesubsidieerde instellingen gaan wij uit van het vastgestelde subsidieplan 2020-2024. Het financieel effect hiervan is al verwerkt in het meerjarenbeeld van de begroting 2020. Om die reden vindt er op dit moment dan ook geen indexatie plaats.

Conform subsidieplan 2020

Conform subsidieplan 2020

Verbonden partijen

Voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan wij in de kadernota uit van de ingediende begrotingen. Wij gaan er overigens van uit dat ook de verbonden partijen zich sterk maken voor verlaging van de bijdragen van de gemeente. Via de vertegenwoordigers in besturen zal dit standpunt met klem worden uitgedragen.

ontwerp begroting GR 2022

ontwerp begroting GR 2021

Belastingen

De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2021 bedraagt voor 2022 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

1,4 %

1,6 %

Rekenrente

Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2022 bedraagt na berekening 0,5 %.

0,5 %

1,0 %

Algemene uitkering

De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire. Hierover ontvangt u een aparte informatiebrief.

Meicirculaire 2021

Meicirculaire 2020

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31