Bijlagen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2022

2023

2024

2025

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-339.108

-339.108

-339.108

-339.108

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-266.387

-266.387

-266.387

-266.387

1a Waarde woningen eigenaren

-3.224.708

-3.258.716

-3.318.757

-3.380.675

Subtotaal

-3.830.203

-3.864.211

-3.924.252

-3.986.170

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2022

2023

2024

2025

1e OZB waarde niet-woningen

79.012

79.012

79.012

79.012

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

638.093

645.970

658.145

668.171

3a Eén-ouder-huishoudens

688.192

651.014

652.604

655.682

2 Inwoners

4.151.512

4.209.106

4.271.365

4.333.985

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

610.949

618.807

627.337

635.918

5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

52.609

53.323

54.090

54.857

7 Lage inkomens

83.157

83.463

83.770

83.770

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.066.014

1.062.012

1.050.067

1.030.929

12 Minderheden

391.302

391.302

391.302

391.302

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

92.245

92.561

93.049

93.452

3b Huishoudens

1.050.442

1.063.580

1.086.776

1.110.697

3c Eenpersoonshuishoudens

197.447

198.326

199.124

199.996

8b Loonkostensubsidie

9.771

9.771

7.817

7.817

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)

3.917.395

3.779.146

3.834.177

3.888.931

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

114.109

106.517

108.070

109.614

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens

-1.215.272

-1.133.811

-1.159.372

-1.185.626

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen

-1.188.044

-1.095.033

-1.095.868

-1.096.603

3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

1.000.378

933.794

947.416

960.946

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

397.796

367.550

368.727

369.869

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

67.719

64.926

66.109

66.894

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

145.515

137.149

140.280

143.398

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

813.722

761.173

760.833

760.493

11c-2 Wajong (wajongeren)

183.412

182.935

182.317

181.825

3i-2 Medicijngebruik met drempel

1.446.190

1.462.533

1.480.369

1.498.859

8e Re-integratie klassiek

117.900

117.850

117.800

117.800

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

82.668

83.771

84.983

86.200

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

607

615

624

633

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

167

169

171

174

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

11.567

11.625

11.690

11.756

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

47.698

48.649

49.628

50.608

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

46.340

46.884

47.455

48.599

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

33.702

33.170

32.220

30.986

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

89.466

88.054

85.320

82.052

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

75.401

74.327

72.132

69.369

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

63.275

63.390

63.549

63.708

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

174.266

177.957

181.135

184.313

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

145.801

147.922

150.146

152.371

13 Klantenpotentieel lokaal

936.373

941.789

947.227

952.522

14 Klantenpotentieel regionaal

116.506

117.216

117.950

118.637

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-68.076

-62.705

-62.712

-62.712

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-84.471

-77.807

-77.814

-77.814

38 Bedrijfsvestigingen

223.958

229.604

235.250

240.896

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

27.968

27.968

27.968

27.968

31a ISV (a) stadsvernieuwing

1.641

1.641

1.641

1.641

31b ISV (b) herstructurering

2.218

2.218

2.218

2.218

36 Kernen

9.075

9.075

9.075

9.075

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

15.027

15.027

15.027

15.027

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.291

60.279

60.263

60.250

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

13.074

13.074

13.074

13.074

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

192.029

194.584

197.401

200.233

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.292.439

1.325.062

1.384.138

1.446.191

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

4.621

4.621

4.621

4.621

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

327.640

327.640

327.640

327.640

21 Oppervlakte bebouwing

61.190

61.190

61.190

61.190

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

5.766

5.766

5.766

5.766

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

230.781

230.781

230.781

230.781

19 Oppervlakte binnenwater

1.748

1.748

1.748

1.748

16 Oppervlakte land

45.588

45.588

45.588

45.588

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

30.743

30.743

30.743

30.743

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

668.281

676.551

691.154

706.212

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen

624.808

632.541

646.194

660.273

39 Vast bedrag

296.565

301.748

306.881

311.919

Subtotaal

20.718.304

20.735.452

21.007.382

21.276.442

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2022

2023

2024

2025

Uitkeringsfactor

1,704

1,692

1,686

1,694

Subtotaal (B x C (=uf))

35.303.990

35.084.385

35.418.446

36.042.293

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2022

2023

2024

2025

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-30.871

-30.871

-30.871

-30.871

Subtotaal

-30.871

-30.871

-30.871

-30.871

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2022

2023

2024

2025

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

10.215

10.215

10.215

10.215

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

37.757

37.757

37.757

37.757

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

81.516

81.516

81.516

81.516

383 Inburgering (IU)

97.395

98.318

95.278

91.894

393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)

3.000

3.000

3.000

n.v.t.

Subtotaal

229.883

230.806

227.766

221.382

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2022

2023

2024

2025

260 Participatie (IU)

167.878

181.572

194.379

208.942

261 Voogdij/18+ (IU)

487.104

487.104

487.104

487.104

Subtotaal

654.982

668.676

681.483

696.046

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker

2022

2023

2024

2025

Gemeenteposten:

Vrijval BCF cf realisatie 2017

110.000

110.000

110.000

110.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

NTO Jeugdzorg 2022 e.v.

0

345.591

345.591

345.591

Stelpost herverdeling medicijnenmaatstaven 2022

0

0

0

0

Tegenboeking nominaal effect ivm cp's

0

0

0

0

Subtotaal

192.950

538.541

538.541

538.541

Totaal

32.520.731

32.627.326

32.911.113

33.481.221

Functie 921 Gemeentefonds

31.865.749

31.958.650

32.229.630

32.785.175

Functie 923 Sociaal Domein

654.982

668.676

681.483

696.046

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31