P8 Wonen en bouwen

8.3 Wonen en bouwen

Wat gaan we daarvoor doen ?    

8.3 Wonen en bouwen

Belangrijkste ontwikkelingen 2022

Belangrijkste resultaten 2022

De vraag naar (specifieke) woonruimte neemt toe.
Het aanbod neemt mogelijk daarentegen af, zoals de trend de afgelopen jaren laat zien.

Realisatie van 20% middensegment wordt onderdeel van de actualisaties van provinciale planlijsten.

De gemeente Voorschoten maakt het mogelijk om ontwikkelaars te binden aan het realiseren van 25% sociaal en 20% middensegment d.m.v. de ‘Beleidsregel Woningbouw Voorschoten’.

  • Plan van aanpak opstellen voor een nieuwe visie voor wonen.
  • Jaarprestatieafspraken 2023 maken met huurdersorganisaties en corporaties.
  • Woningbouwprogrammering (en daarin het aandeel sociaal) realiseren.
  • Er komt meer inzicht in de uitbreidingslocatie van woonwagens.

Toelichting

In 2022 zijn alle beleidsvoornemens op het taakveld Wonen verankerd in het beleid.  Denk hierbij aan de beleidsregel woningbouw en beleidsregel lokaal maatwerk. Dit maakt het mogelijk om als gemeente enerzijds te sturen op de opbouw van je woningvoorraad als het toewijzen van woningen aan specifiek inwoners van Voorschoten. Hiermee is er binnen deze raadsperiode uitvoering gegeven aan de belangrijkste beleidsinstrumenten op het taakveld Wonen, welke ook na deze raadsperiode vervolg krijgen. Tevens is 2022 het laatste jaar van het vigerend woonbeleid en worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuwe woonvisie, in lijn met de Omgevingswet.

Meerjarige prestatieafspraken
In 2022 worden er wederom specifiek afspraken gemaakt tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. In 2022 krijgt Voorschoten er vermoedelijk een nieuwe partner bij naar aanleiding van de overdracht van de woningen van Woonzorg Nederland. Daarnaast is de  Huurdersbelangenvereniging Voorschoten (HBVV) in 2022 gesprekspartner bij de prestatieafspraken.

Woningmarktmonitor
De in 2020 opgestelde woningmarktmonitor wordt jaarlijks geactualiseerd en van een toelichting voorzien. Op basis van de woningmarktmonitor wordt met de raad gesproken over ontwikkelingen in de woningmarkt. De monitor kan naar verwachting in mei besproken worden in de commissie. Er staan 241 woningen in de planning voor 2022.

Ambities woningvoorraad
In 2022 is het afwegingskader nieuwbouw leidend voor de planningen van woningbouw. Dit laat onverlet dat we voortborduren op de ambities om voldoende sociale en middeldure huurwoningen te realiseren.
De gemeente streeft naar het realiseren van 300 woningen in de komende vier jaar op de grotere locaties Starrenburg III, Intratuin en Arsenaal/Segaar. Daarnaast is de planvorming gereed van ruim 600 woningen. Waarvan circa 260 ten behoeve van de sociale voorraad. Dit betekent dat Voorschoten een sociale voorraad van ten minste 25% behaald. Ook wordt er gebouwd op een aantal kleinere locaties, het afwegingskader nieuwbouw is hier leidend. Uitgangspunt is dat gemiddeld tenminste 25% sociaal wordt gebouwd en 20% middenhuur. Realisatie van woningbouw (plannen) in het middensegment behoeft nog extra aandacht.

De processen voor het beoordelen van (bouw)initiatieven met invloed op fysieke leefomgeving zijn beschreven. De beleidsinstrumenten, op basis waarvan initiatieven beoordeeld worden, zijn geïnventariseerd zodat deze samengevoegd kunnen worden.  

Participatie wonen
Binnen de gemeente is de kerngroep Wonen en Bouwen actief, een groep inwoners die meedenkt en mee participeert over het woonbeleid. De intentie is om de communicatie en participatie rondom het taakveld wonen te verteren. Dit wordt nader uitgewerkt en in 2022 willen we de kerngroep weer op volle kracht laten draaien.

x € 1.000
Lasten € 1.041
Baten € -634
Saldo € 407
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31