P8 Wonen en bouwen

Financiën

Tabel Wat gaat het kosten? Programma 8 Wonen en bouwen

Programma: P8 Wonen en bouwen

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

( "-"= nadeel / "+"= voordeel ) bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2025

8.1 Ruimtelijke ordening

Baten

122

91

0

0

0

0

Lasten

-1.217

-1.462

-900

-900

-900

-900

Saldo

-1.095

-1.371

-900

-900

-900

-900

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

Baten

236

2.878

2.578

672

435

124

Lasten

-262

-2.900

-2.641

-735

-499

-187

Saldo

-26

-22

-63

-63

-63

-63

8.3 Wonen en bouwen

Baten

256

626

634

634

634

634

Lasten

-1.018

-995

-1.041

-880

-879

-873

Saldo

-762

-369

-407

-246

-245

-239

Totaal baten

Baten

614

3.595

3.212

1.306

1.069

757

Totaal lasten

Lasten

-2.497

-5.357

-4.582

-2.515

-2.278

-1.960

Saldo van baten en lasten

Saldo

-1.883

-1.762

-1.371

-1.210

-1.209

-1.203

Toelichting op mutatie (verhoging/verlaging) begroot 2022 ten opzichte van begroot 2021 in taakvelden groter of gelijk aan € 50.000

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (voordeel € 471.000)
In het kader van de herontwikkeling van Intratuin Leidseweg kan de gemeente haar ambtelijke uren in rekening brengen bij de projectontwikkelaar. Hier gaat het om € 70.000 in de begroting 2021. Daarnaast ontvangt de gemeente € 20.000 voor afkoop beheer en onderhoud in 2021 (€ 90.000 nadeel). Voor de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de Intratuinlocatie is de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 € 300.000 geweest (voordeel). Kosten voor de invoering van de Omgevingswet van € 247.000 (voordeel) zijn incidenteel in de begroting 2021 geraamd. Overige kleine verschillen € 14.000 (voordeel).

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (nadeel € 41.000)
Verwervings- en plankosten voor de verkoop van de onderdelen Noortveer en Roosenhorst binnen de grondexploitatie Duivenvoordecorridor zijn incidenteel geraamd in de begroting 2021 en leiden tot een kostenverlaging in het begrotingsjaar 2022 (€ 651.000 voordeel). Daartegenover staan incidenteel in de begroting 2021 geraamde opbrengsten uit verkoop (€ 837.000 nadeel), een lagere subsidie (€ 25.000 nadeel) en een voordeel door saldo mutatie grondexploitatie (€ 211.000). Daarnaast is er een nadelig verschil door een extra dotatie aan de voorziening van € 43.000 in 2022. Overige kleine verschillen € 2.000 (voordeel).

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (nadeel € 38.000)
In de begroting 2022 is € 100.000 opgenomen voor projectbureau bouwen (nadeel). Hier staan incidentele kosten van € 41.000 in de begroting 2021 tegenover voor versnelling infrastructurele maatregelen wonen (voordeel) en € 8.000 voor uitvoering prestatieafspraken (voordeel). Overige kleine verschillen van € 13.000 (voordeel).

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 16:17:17 met de export van 10/13/2021 11:11:31